Abstract

This article provides an in-depth study and critique of the nomination and inscription of an item on UNESCO’s lists of intangible cultural heritage and the developments following its acceptance. China is now a major partner in UNESCO’s heritage projects, but the application and experience of heritage initiatives across China have been highly uneven. I discuss the particular challenges presented in the contested, predominantly Muslim Xinjiang Uyghur Autonomous Region. I focus on the question of community, a term that lies at the heart of the UNESCO literature. What do we mean by community, and why do we think it matters? How does socially embedded music-making facilitate community, and how do heritage initiatives change that?

مهزكۇر ماقاله تهنقﯩدﯨي مهۋقهده تۇرۇپ، بﯩر غهيرى رهسمﯩي مهدهنﯩيهت مﯩراسﯩنﯩڭ بﯩرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكﯩلاتى پهن مهدهنﯩيهت مهھكﯩمﯩسﯩگه قانداق قﯩلﯩپ نامزاتلﯩققا كۆرسﯩتﯩلگهنلﯩكى ۋه ئهنگه ئېلﯩنغانلﯩقى، ھهم بۇ مهدهنﯩيهت مﯩراسى قوبۇل قﯩلﯩنغاندﯨن كېيﯩنكى تهرهققﯩيات ئهھۋاللﯩرى قاتارلﯩق مهسﯩلﯩلهر ئۈستﯩده ئېلﯩپ بېرﯨلغان ئﯩنچﯩكه تهتقﯩقات مهزمۇنلﯩرى بﯩلهن تهمﯩنلهيدۇ. گهرچه خﯩتاي ھۆكۈمﯩتى ھازﯨر بﯩرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكﯩلاتى پهن مهدهنﯩيهت مهھكﯩمﯩسﯩنﯩڭ مهدهنﯩي مﯩراسلارنى قوغداش ئﯩش تۈرلﯩرﯨگه ئهڭ كوپ ئﯩقتﯩسادﯨي ياردهم بېرﯨدﯨغان دۆلهت بولسﯩمۇ ئهمما خﯩتاي دۆلﯩتﯩده مهدهنﯩيهت مﯩراسلﯩرﯨنى قوغداشقا ئﯩلتﯩماس قﯩلﯩش ۋه ئۇنﯩڭدﯨن كېيﯩنكى خﯩزمهتلهرنﯩڭ ئﯩجرا قﯩلﯩنﯩشى ئﯩنتايﯩن تهڭپۇڭسﯩز. مهن مۇشۇ تېمﯩنى چۆرﯨدﯨگهن ھالدا، بولۇپمۇ مۇسۇلمانلار مۇتلهق كۆپ سانلﯩقنى ئﯩگهللهيدﯨغان شﯩنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونﯩدﯨكى مهۋجۇت مهسﯩلﯩلهر ھهققﯩده مۇنازﯨره ئېلﯩپ بارﯨمهن. مهن، بۇ يهردﯨكى جهمﯩيهتته بولۇۋاتقان مهسﯩلﯩلهرنى ھالقﯩلﯩق نۇقتا قﯩلﯩپ تۇرۇپ، بﯩرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكﯩلاتى پهن مهدهنﯩيهت مهھكﯩمﯩسﯩنﯩڭ ئﯩچﯩده قانچﯩلﯩك ساختﯩلﯩقلارنﯩڭ بولۇۋاتقانلﯩقﯩنى ئوتتۇرﯨغا قويﯩمهن. بۇ ئهھۋاللار ئۇيغۇر جهمئﯩيﯩتى تهرﯨپﯩدﯨن قانداق چۈشﯩنﯩلﯩدۇ ۋه بﯩز نﯩمﯩشقا بۇ ئﯩشنى ناھايﯩتى ئېغﯩر مهسﯩله دهپ قارايمﯩز؟ مهدهنﯩيهت مﯩراسلﯩرﯨغا ۋارﯨسلﯩق قﯩلﯩش خﯩزمهتلﯩرى شۇ جهمئﯩيهتنﯩڭ ئﯩجتﯩمائﯩي ساھهسى بﯩلهن زﯨچ باغلﯩنﯩشلﯩق بولغان مۇزﯨكا ئﯩشلهپچﯩقﯩرﯨشﯩغا قانداق ئۆزگﯩرﯨشلهرنى ئېلﯩپ كېلﯩدۇ؟

本文深入研究并评论了联合国教科文组织对一项非物质文化遗产的提名和认定,以及其后的发展状况。中国现在是联合国教科文组织非遗项目的重要合作伙伴,然而中国各地非遗项目的实施和经验却严重不平衡。我在此讨论的是以穆斯林为主要人口的新疆维吾尔自治区这一争议地区在这方面遇到的特定挑战。我聚焦于社群,这也是联合国教科文组织的文献中的核心词语。我们谈到社群的时候指的是什么?我们又为什么认为它很重要?处于社会语境中的音乐活动是如何对社群起到促进作用的?非遗项目又是如何改变这一过程的?

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.