Abstract

În cadrul acestui articol, accentul cade asupra perioadei interbelice a istoriei românilor. Imediat dupǎ încheierea Primului Rǎzboi Mondial, societatea şi clasa politicǎ româneascǎ erau încǎ destul de efervescente. În aceste condiţii, iau naştere mişcǎri noi, cu origini în provinciile fostului Imperiu Austro-Ungar. Istoria PNţ la conducerea ţǎrii se suprapune cu o perioadǎ care a marcat întreaga lume: Marea Crizǎ. Dificultǎţile pe care guvernele le întâmpinǎ sunt reflectate în analizele istoricilor, dar şi în articolele de presǎ care încearcǎ sǎ prezinte abuzuri, decizii economice şi sociale. Ne propunem sǎ prezentǎm felul în care a evoluat aceastǎ doctrinǎ şi modul în care ideile preconizate au fost aplicate în momentul în care PNţ a ajuns la putere.

In this article, the accent falls upon the interwar period of the Romanian history. Immediately after First World War ended, the Romanian society and political class were still very effervescent. In these conditions, from the former territories of the Austro-Hungarian Monarchy arise some new movements. PNţ's (The National Peasants’ Party) history at country's leadership overlaps with a period that influenced the whole world: The Great Depression. The difficulties the governments had to face are reflected in historical analysis, but also in press articles that try to present power abuse, economic and social decisions. We propose to present the way this doctrine evolved and the way it's ideas have been implemented as the PNţ led the Romanian government.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.