Abstract

Acest studiu se bazeazǎ pe unele documentele stocate în arhivele diplomatice ale Corpului Diplomatic în Brǎila şi Galaţi. În 1925, Jack Corbu, un antreprenor evreu din România, a devenit vice-consul al Marii Britanii în Brǎila. Interesul manifestat de cǎtre cercurile politice şi economice, comerciale şi de navigaţie britanice de la Dunǎrea de Jos a reprezentat o constantǎ a relaţiilor romano – britanice în perioada interbelicǎ. Problema consulatelor strǎine din zona Dunǎrii de Jos a fost tratatǎ insuficient în istoriografia româneascǎ. În acest sens, autorul prezintǎ influenţa familiei Corbu în comerţul internaţional de la Dunǎrea de Jos.

This study is based on some documents stored in the diplomatic archives of the Diplomatic Corps in Braila and Galati. In 1925, Jack the Crow C, a Jewish entrepreneur in Romania, became vice consul of Great Britain in Braila. The interest shown by the British political and economic circles for the trade and navigation at the Lower Danube represented a constant of the Romanian - British relationship in interwar period. The question of the foreign consulates from the area of the Lower Danube has been treated insufficiently in the Romanian historiography. In this line, the author presents the influence of the Jack the Crow's family in international trade at the Lower Danube..

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.