Abstract

Studiul de faţǎ este o radiografie a evoluţiei presei din Regatul Român în perioada Primului Rǎzboi Mondial. Urmǎrim aici apariţia presei care privilegiazǎ tematica rǎzboiului, pledeazǎ pentru alianţe militare şi/sau pentru neutralitate, reducerea numǎrului de ziare şi reviste dupǎ intrarea României în rǎzboi, cenzura tuturor formelor de comunicare publicǎ. Se poate constata cǎ programele editoriale nu mai ţin seama de ideologii, ci de alianţe politico-militare, atât în anii neutralitǎţii, cât şi în cei ai confruntǎrii militare. Dupǎ ocuparea sudului României de cǎtre trupele germane, austro-ungare şi bulgare, administraţia centralǎ de stat, împreunǎ cu familia regalǎ şi cu un mare numǎr de redacţii se stabilesc în oraşul Iaşi. În Bucureşti sunt tolerate de administraţia militarǎ germanǎ câteva publicaţii filogermane – Gazeta Bucureştiului, Lumina şi Seara. Alte publicaţii sunt editate de armata germanǎ în oraşele ocupate: Kriegs-Zeitung 9 Armee (Jurnalul de rǎzboi al Armatei a 9-a) tipǎritǎ la Sebeş şi Râmnicu Sǎrat; Verordnudnugen für die Bevölkerung Rumäniens im Gebiete der Militärverwaltung (Bucureşti), Deutsche Ausgabe des “Agrarul” (Bucureşti), Putna-Zeitung (Focşani), Donau Armee Zeitung (Brǎila) şi altele. Prezentǎm şi unele exemple de publicitate din timpul rǎzboiului, mesaje ce trǎdeazǎ starea de sǎrǎcie generatǎ de rǎzboi (a se vedea schimbul de alimente ori de alte produse). Situaţia jurnaliştilor şi retorica urii sunt, de asemenea, aspecte despre care amintim în aceastǎ schiţǎ istoricǎ.

The present study aims to be a blueprint of media's development within the Romanian Kingdom during The First World War. We're pursuing here the media's appearance privileging war topics, pleading for military alliances and/or neutrality and for the reduction of newspapers and journals’ number since Romania entered the war, and also introducing the censorship over all forms of public knowledge and communication.

It may be concluded that the editorial schemes take no more into acount ideologies, but political and military alliances both during the neutrality years and military confrontation. After the occupation of the southern Romania by the German, Austro-Hungarian and Bulgarian troopes, the central administration of the state along with the royal family and a large number of editorial offices relocate to the north-eastern Iaşi city. Meanwhile, in Bucharest are tolerated by the German military administration only a few pro-German publications – such as Gazeta Bucureştiului, Lumina and Seara. Other publications are also printed by the German army in the occupied cities: Kriegs-Zeitung 9 Armee (The 9th Army's War Journal) printed in Sebeş and Râmnicu Sǎrat, Verordnudnugen für die Bevölkerung Rumäniens im Gebiete der Militärenverwaltung (in Bucharest), Deutsche Ausgabe des “Agrarul” (also in Bucharest), Putna-Zeitung (in Focşani), Donau Armee Zeitung (in Brǎila) and others.

We will also present some samples of wartime advertising, messages illustrating the poverty caused by the war (i.e. the exchange of edibles or other items). The journalists’ situation, the rethoric of hatred are also topics that we issue in this historical outline.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.