Abstract

Lucrarea abordează începuturile Ordinului Cavalerilor Templieri, de la influenţa asupra formării sale a Sfântului Bernard de Clairvaux până la atitudinea cronicarilor medievali cu privire la aceşti cavaleri creştini. De asemenea, se face şi o analiză a regulilor care au guvernat viaţa Templierilor de-a lungul timpului. Atitudinea generală a contemporanilor faţă de desfiinţarea ordinului a fost una de ostilitate faţă de cavaleri, din cauza bogăţiei şi aroganţei acestora. Încălcarea propriilor reguli de sărăcie şi smerenie, printre altele şi pierderea ţării Sfinte au făcut ca posteritatea să fie destul de aspră cu acest ordin monahalo-cavaleresc.

This paper deals with the beginnings of the Order of Nights Templar, from the influence on the its formation of St. Bernard of Clairvoix, to the medieval chroniclers attitude about this Christian knights. Also, it makes an analysis of the canons that governed the life of the Templars over time. The general attitude of contemporaries in regard to the abolition of the order was one of hostility towards the knights because of their wealth and arrogance. The violation of their own rules of poverty and humbleness, among others, and the loss of the Holy Land has made the posterity to be pretty rough with this monastic-knightly order.

The text of this article is only available as a PDF.
You do not currently have access to this content.